”Färg, form och design är viktiga delar i behandlingen av patienter med stress- och utmattningssyndrom och långvarig smärta”

– Vi vill ge den bästa vården och varmt omhändertagande i en lokal där färg, form och design utgör viktiga delar. Patienten får ett personligt bemötande och ska känna sig välkommen direkt när hen kommer. Då möts patienten av avslappnande musik, god fika och frukt i en vacker miljö. Det är lugnt och harmoniskt också när det gäller ljus och ljud, av stor vikt för dem som är stresskänsliga. Vi vill förmedla lugn och ge en känsla av sinnesro.

Det säger Anette Sjödin, vd/verksamhetschef och leg psykoterapeut på Kognitiva Teamet Rehab i Enskede.

Kognitiva Teamet Rehab har nu funnits i tre år och är ett modernt vårdföretag, ett effektivt hjälpmedel i samband med rehabiliteringen av dem som drabbats av stress- och utmattningssyndrom eller långvarig smärta, betonar Anette Sjödin.

– Vi arbetar klimatsmart och har en digital plattform med patientens rehabprogram, schema och inloggning till ”Min sida”. Där publiceras veckovis övningar och hemuppgifter från psykolog och fysioterapeut, mindfulness och yoga.

Från 2019 erbjuder Kognitiva Teamet möjligheten till videosamtal. Det blir positivt särskilt för patienter som inte kan ta sig till behandlingen vid enstaka individuella besök.

Innan Kognitiva Teamet Rehab startade arbetade Anette Sjödin som beteendevetare/leg. psykoterapeut KBT/handledare, för primärvården. Då var det korta begränsade insatser för patienterna med individuell behandling.

2006 gjordes en överenskommelse mellan landstinget och försäkringskassan i Stockholms län om åtgärder för minskad sjukfrånvaro. Året efter startades projektet ”Ögat på sjukskrivning” med inriktning på ledning och styrning, samverkan, kompetensutveckling samt utsatta gruppers inklusive kvinnors ohälsa. Anette Sjödin fick då möjlighet att pröva behandling av patienter i grupp. Hon genomförde tio gruppbehandlingar med upp åtta patienter i varje. Resultaten visade tydligt att gruppformatet var bra för patienterna.

I samband med att hon blev färdig psykoterapeut 2008 genomförde hon kvalitativa studier av patientgruppen, före och efter behandlingen. Resultatet visade på goda resultat när det gällde arbetsåtergången. Depression och ångest minskade för patienterna med stress- och utmattningssyndrom.

– Efter sex månaders uppföljning var resultatet ännu bättre. Det visade att det tar tid att komma vidare från sitt stress- och utmattningssyndrom. De hade varit högpresterande men hade varit extremt nedsatta i sina funktioner. Alla patienter var inte tillräckligt friska för att kunna arbeta fullt ut. Men de hade ökat sin aktivitet och arbetsförmåga.

– Jag använde mig av KBT för stresshantering och gjorde en begränsad studie av 60-70 patienter. Det visade sig även där att gruppen varit en viktig del i behandlingen. Samvaron mellan gruppmedlemmarna medförde i sig en del av rehabiliteringen. Att lära sig aktivera lugn och ro-systemet med hjälp av andningen och vara i nuet med hjälp av mindfulness och visade sig vara viktiga delar i behandlingen.

Efter att vårdvalet införts av Stockholms läns landsting 2015 kunde Anette Sjödin ge sina patienter en mer omfattande insats med multimodala behandling med hjälp av läkare, psykologer och fysioterapeuter som arbetar i team med patienten.

När det gäller rehabilitering av smärtpatienter så är det ACT och fysioterapi som har visat sig ha god evidens. Patienterna blir bättre, vilket de också visar tydligt på skalor med smärtupplevelse och livskvalitet.

– De lär sig leva med sin smärta. De tar själva kommandot och inte smärtan.

I stress-, utmattnings- och smärtrehabilitering ingår aktivitetsbalansering. Att lära sig hushålla med sin energi.

– Sedan augusti har vi en ny yrkesgrupp, arbetsterapeuter. Vi har anställt två. De hjälper till inför patienternas återgång till arbetet. Vi hjälper då både arbetstagare och arbetsgivare.

Idag har arbetsgivaren en skyldighet att ta fram en plan för patientens återgång i arbete, en rehabiliteringsplan. Planen ska underlätta arbetstagarens återgång i arbete. Därför är det viktigt att planen upprättas i samråd med arbetstagaren. Kognitiva Teamet hjälper också till med att utforma planen för patientens återgång i arbete.