Idag på Fibromyalgidagen uppmärksammar rek. utredningförlopp

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Handläggs och diagnostiseras i primärvården.

Remiss alternativt hänvisa till primärvårdsrehab

  • Fysioterapeut/sjukgymnast för kroppskännedom, anpassad fysisk aktivitet
  • Psykolog, kurator
  • Multimodala smärtteam

Bakgrund

Epidemiologi

Kronisk muskelo-skeletal smärta är mycket vanligt. Av den vuxna befolkningen beräknas cirka 20-30 procent lida av någon form av långvarig smärta i rörelseapparaten.

Flertalet 80-90 procent är kvinnor. Sjukskrivningstalet är högt. Debutålder oftast kring 40-50 år. Även barn kan drabbas men det är ovanligt.

Utredning

Symtom

  • Utbredd smärta i muskler men även leder och ryggrad
  • Smärta vid palpation

Diagnosen är klinisk där utbredd smärta och ömhet och känslighet i hud föreligger som kan fluktuera och ofta en trötthet som inte går över av vila samt andra funktionella besvär som IBS, funktionella blåsbesvär samt psykisk ohälsa som depression och ångest, sömnpåverkan och stressrelaterade besvär, allt i avsaknad av patologiska laboratorieundersökningar.

Fibromyalgi kan föreligga samtidigt som annan kronisk sjukdom, till exempel vid RA och SLE. Prevalensen fibromyalgi i en normalbefolkning är cirka 2 procent, men bland patienter med RA eller SLE är den cirka tio gånger högre, i intervallet 10–30 procent.

Orsaken till den utbredda värken är inte känd. Sänkta smärttrösklar och störd central värkbearbetning som kan orsakas av olika former av livsstress där sömnstörningar tycks ha betydelse. Nociplastisk smärta uppstår till följd av förändrad nociception i avsaknad av såväl tecken på vävnadsskada, som skada eller sjukdom i det somatosensoriska nervsystemet.

Prognos

Smärttillståndet kan vara kroniskt, men med hjälp av en kombination av olika åtgärder kan patienten bli tydligt förbättrad inom en tioårsperiod och uppfyller då inte längre kriterierna för fibromyalgi.

Handläggning vid utredning

Anamnes sedvanlig, hereditet, samsjuklighet, rökning, alkohol, fysisk aktivitet. Status där ledstatus, översiktlig neurologstatus, psykstatus ingår.

Viktigt med utredning för att utesluta eventuell annan bakomliggande sjukdom, se Utredning/Differentialdiagnoser. Den somatiska undersökningen ger normala fynd, liksom laboratorieprover och ledröntgenundersökningar om sådana utförs.

Laboratorieprover

Följande laborationer bör ingå i utredning av fibromyalgi:

  • SR, CRP, blodstatus
  • TSH
  • Utvidgad lab, eventuell röntgen efter klinisk bedömning

Diagnoskriterier

Diagnostiska kriterier enligt American College of Rheumatology (ACR) 1990

Diagnosen kräver att bägge kriterierna (1+2) föreligger.

  1. Minst 3 månaders anamnes på utbredd värk, vilket definieras som värk i höger och vänster kroppshalva, samt ovanför och nedanför midjan. Dessutom skall axial värk föreligga (halsrygg, främre bröstkorg, bröstrygg och/eller ländrygg).
  2. Smärta vid palpation (patienten ska ange smärta och inte enbart ömhet) av minst 11 av följande 18 punkter:

https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/fibromyalgi