Unga kvinnor mår sämst av jobbet

Jobbet väcker flera gånger i månaden psykiskt obehag hos nära en miljon svenskar.

Särskilt yngre kvinnor, som dubbelt så ofta som äldre män förknippar sitt arbete med psykiskt obehag.

Det framgår av Sveriges Företagshälsors senaste Jobbhälsobarometer, som publiceras nu i veckan.

– Det vi ser i materialet är att det finns skillnader mellan män och kvinnor kring hur de upplever sin arbetsmiljö och hur de känner inför att gå till arbetet, säger Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor.

Årets rapport fokuserar på psykisk ohälsa i arbetslivet. De drygt 10.000 intervjuerna bekräftar den fortsatta ökningen av upplevda psykiska obehag inför jobbet. 99,9 procent av respondenterna svarade på frågan om ifall de mått psykiskt dåligt av att gå till jobbet, och hur ofta.

För hela 20,4 procent blev svaret ja i Företagshälsornas branschförenings årliga undersökning, och att de känner obehag minst några gånger i månaden. Det motsvarar nära en miljon anställda. Av dem mår 350.000 flera gånger i veckan psykiskt dåligt och har svårt att sova på grund av tanken på jobbet.

Bland de yngre kvinnorna handlar det om hela 27 procent, vilket är nästan dubbelt så vanligt som bland männen över 55.

Särskilt utsatta är anställda inom skola, vård och omsorg, liksom hotell och restaurang. Där förknippar ungefär en fjärdedel arbetet med psykiskt obehag, vilket kan jämföras med 9 procent för bank- och försäkringsanställda, och 12 procent inom massmedier, marknadsföring och liknande.

Jobbhälsobarometern visar ett tydligt samband mellan psykiskt obehag och fysisk smärta. Två tredjedelar av de kvinnor som ofta känt psykiskt obehag har också ofta haft ont. Obehagskänslorna drabbar också oproportionerligt många utlandsfödda: tre av tio mot genomsnittet på två av tio.

Många av de som upprepade gånger varje vecka känner av det psykiska obehaget upplever också mobbning och trakasserier på arbetsplatsen betydligt oftare än andra. De har också mer frekventa sömnproblem. Och de tycker över lag sämre om cheferna. Medan de som inte upplever ett psykiskt obehag av att gå till jobbet i större utsträckning anser att den närmsta chefens ledaregenskaper är goda.

Men cheferna mår faktiskt inte bättre de. Lika många med chefsansvar som utan vittnar om ett upplevt psykiskt obehag. De som ofta känner obehagskänslor utgör också hälften av dem som varit borta från jobbet i minst en månad under året.

Andelen helårsfriska – utan en enda sjukdag på tolv månader – fortätter att minska. Den är nu 19 procent av arbetskraften mellan 20 och 30 år, vilket är den lägsta siffran sedan 2007 då den första Jobbhälsobarometern genomfördes.

Särskilt många sjukdagar har de yngre männen, upp till 30. Bara 17 procent av dem var helårsfriska. Det kan jämföras med deras fäder, 55+, där hela 45 procent har varit på jobbet varje dag. Även äldre kvinnor är dubbelt så friska och närvarande på jobbet som unga män.

Jobbhälsobarometern genomförs årligen sedan 2007. Den bygger på ett representativt urval av svenskar i åldern 20–65 år som arbetar minst halvtid.

2017 har totalt 10 488 personer besvarat frågorna, av ett totalt urval på drygt 17 500. Det ger en svarsfrekvens på cirka 60 procent.

https://www.dn.se/ekonomi/unga-kvinnor-mar-samst-av-jobbet/