Kognitiva Teamet mijöarbete

Kognitiva Teamet Rehab i Sverige AB är en specialistmottagning som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vårt uppdrag är att erbjuda rehabilitering för patienter som uppfyller kriterier för utmattningssyndrom och/eller långvarig smärta.

Ett hållbart samhälle kräver ett aktivt miljöarbete. Verksamheten har därför ett system för detta. Systemet är införlivat i det dagliga arbetet. Produkter, transporter och avfallshantering ska vara anpassade till arbetet för ett hållbart samhälle.

Kognitiva Teamet Rehabs miljöarbete:

  • Vi har en uppdaterad miljöutredning och miljöaspektbedömning.
  • Vi är uppdaterade på gällande miljölagstiftning
  • Vi följer Region Stockholms styrande principer för miljöarbete enligt

Miljöprogram 2017-2021

  • Vi har rutiner och instruktioner för att minimera risken för olyckor inom företaget som kan resultera i skador på miljön.
  • Vi bedriver en avfallshantering inom företaget som på sikt minskar osorterat avfall.
  • Vi använder energi och förbrukningsvaror medvetet och effektivt
  • Vi tar miljöhänsyn i våra inköp och strävar efter återvinning
  • Vi arbetar systematiskt med miljömål, uppföljning och utvärdering av miljömål.
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar